Poradca

Zváracie mierky

Zváracie mierky

Zváracie mierky sa používajú pri priamej vizuálnej metóde kontroly na hodnotenie geometrických vád zvarov.


Kapilárne skúšanie

Kapilárne skúšanie

Ide pravdepodobne o najčastejšie používanú metódu zisťovania chýb na povrchu. Budeme sa zaoberať dvoma najbežnejšími metódami tejto skúšobnej metódy – farebným kontrastom a fluorescenčným kontrastom.


Vizuálne skúšanie

Vizuálne skúšanie

Je základná a najrozšírenejšia NDT metóda, ktorá hodnotí charakter, druh a rozsah nedokonalostí. Mala by sa vykonávať vždy pred aplikáciou akejkoľvek ďalšej NDT metódy. Skúška sa vykonáva voľným okom alebo pomocou špeciálnych meradiel či zariadení.


Magnetické skúšanie

Magnetické skúšanie

Ide o metódu, ktorá sa používa na zisťovanie predovšetkým rovinných chýb, ako napríklad trhliny, studené spoje, neprievary a iných diskontinuít vo feromagnetických materiáloch.


Gaussmeter

Gaussmeter

Gaussmeter alebo Gaussov merač je prístroj na meranie smeru a intenzity magnetických polí. Používa sa na kontrolu kvality, diagnostiku a výskum v rôznych priemyselných a vedeckých oblastiach. Gaussov merač funguje na princípe Hallovho javu, ktorý využíva zmenu napätia v tenkej doske vloženej do magnetického poľa.