Vizuálne skúšanie

Vizuálna skúška (VT)

Je základná a najrozšírenejšia NDT metóda, ktorá hodnotí charakter, druh a rozsah nedokonalostí. Mala by sa vykonávať vždy pred aplikáciou akejkoľvek ďalšej NDT metódy. Skúška sa vykonáva voľným okom alebo pomocou špeciálnych meradiel či zariadení.

Metóda VT sa využíva pri klasickej NDT kontrole, keď hľadáme chyby, ako sú trhliny, zápaly, póry na povrchu, zisťujeme aj tvarové odchýlky - meriame a vyhodnocujeme lineárnu súosovosť, prevýšenie koreňa zvaru, súosovosť formy pri odliatku, kontrolujeme aj stav povrchu. Ide o metódu NDT, ktorá je plnohodnotná v porovnaní s inými metódami NDT (napr. RT, PT, ...) a svojím rozsahom dokonca presahuje rozsah použitia iných metód NDT.

Vizuálna kontrola sa vykonáva na pripravenom (vyčistenom, odmastenom a vysušenom) povrchu skúšaného komponentu. Kvalita tejto prípravy v konečnom dôsledku ovplyvňuje dosiahnuteľnú citlivosť testu - identifikovateľnosť chýb. Kontrola sa môže vykonávať priamo zrakom bez pomôcok, s použitím základných pomôcok, ako sú zrkadlá, meradlá, lupy atď. alebo s použitím endoskopov, boroskopov, videoskopov atď.

Odporúčané produkty8