Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany súkromia

podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“) 

Prevádzkovateľ e-shopu PP Kontroltech s.r.o., IČO 31439071, so sídlom Priemyselná 1, 917 01 Trnava, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave v oddieli Sro, vložka 1133/T na adrese www.ppkontroltech.sk spracúva osobné údaje poskytnuté kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia obchodných podmienok, za účelom vybavenia elektronických objednávok, doručenia, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi.


Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť PP Kontroltech s.r.o., IČO 31439071, so sídlom Priemyselná 1, 917 01 Trnava, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave v oddieli Sro, vložka 1133/T (ďalej len "Prevádzkovateľ");

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: info@ppkontroltech.sk;

3. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú fyzickú alebo právnickú osobu.


Zdroje spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté so súhlasom kupujúceho a ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia kúpnej zmluvy a spracovania elektronickej objednávky v internetovom obchode www.ppkontroltech.sk;

2. Správca spracúva len identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho potrebné na plnenie Kúpnej zmluvy;

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely doručenia, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi. Osobné údaje nebudú zverejnené a nebudú prenesené do iných krajín.


Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho z týchto dôvodov:

1. Na účely registrácie na webovej stránke www.ppkontroltech.sk podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

2. Na účely spracovania elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3. Na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a správcom;

4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu.


Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a 3 roky po ukončení zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania je prevádzkovateľ povinný údaje vymazať.


Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Tretia strana, ktorá získava osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa. Služby týchto subdodávateľov sú nevyhnutne spojené s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

  • Upgates (systém e-shopu);
  • Google Analytics (analýza webových stránok);


Práva kupujúceho

Podľa podmienok zákona má kupujúci právo:

1. Na prístup k jeho osobným údajom;

2. Oprava osobných údajov;

3. Na vymazanie osobných údajov; 2;

4. Vznesenie námietky proti spracovaniu;

5. Na prenosnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na túto e-mailovú adresu: info@ppkontroltech.sk;

7. Podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.


Bezpečnosť osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia potrebné na zabezpečenie osobných údajov kupujúceho;

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu do počítača heslom, používanie antivírusového softvéru a pravidelnú údržbu počítačov.


Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.ppkontroltech.sk kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijíma;

2. Kupujúci súhlasí s týmito pravidlami zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť. Je povinná zverejniť nové znenie pravidiel na svojej webovej stránke.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 01.12.2021.